POCNKHM00-4PocketShirtPonchoInKhaki-02 | 4-POCKET SHIRT PONCHO IN KHAKI