SJCOKH01-SoftSackJacketInKhaki-01 | SOFT SACK JACKET IN ARMY GREEN