SJCOKH01-SoftSackJacketInKhaki-02 | SOFT SACK JACKET IN ARMY GREEN