SJCOKH01-SoftSackJacketInKhaki-03 | SOFT SACK JACKET IN ARMY GREEN