SJCOKH01-SoftSackJacketInKhaki-04 | SOFT SACK JACKET IN ARMY GREEN