SJNYMB01-SoftSackJacketInMidnightBlueParachuteNylon-05 | SOFT SACK JACKET IN ARMY GREEN