OVWPST01-SSOversizedOvershirtInSteelEnzymeWashedPoplin-02 | 4 POCKET SHIRT PONCHO IN LAKE ENZYME WASHED POPLIN