WBNYSA01-WideBrimBucketHatInSmokyAshParachuteNylon-02 | WIDE BRIM BUCKET HAT IN BRIGHT OLIVE PARACHUTE NYLON