WBNYSA01-WideBrimBucketHatInSmokyAshParachuteNylon-03 | WIDE BRIM BUCKET HAT IN BRIGHT OLIVE PARACHUTE NYLON