POCNKHM00-4PocketShirtPonchoInKhaki-01 | 4-POCKET SHIRT PONCHO IN KHAKI