POCNKHM00-4PocketShirtPonchoInKhaki-03 | 4-POCKET SHIRT PONCHO IN KHAKI