POCNKHM00-4PocketShirtPonchoInKhaki-04 | 4-POCKET SHIRT PONCHO IN KHAKI