POCNKHM00-4PocketShirtPonchoInKhaki-06 | 4-POCKET SHIRT PONCHO IN KHAKI