SJCOKH01-SoftSackJacketInKhaki-05 | SOFT SACK JACKET IN ARMY GREEN