SJNYMB01-SoftSackJacketInMidnightBlueParachuteNylon-02 | SOFT SACK JACKET IN ARMY GREEN