SJNYMB01-SoftSackJacketInMidnightBlueParachuteNylon-04 | SOFT SACK JACKET IN ARMY GREEN