SJNYMB01-SoftSackJacketInMidnightBlueParachuteNylon-06 | SOFT SACK JACKET IN ARMY GREEN