TSNYOL01-TrackShortInOliveParachuteNylon-06 | TRACK SHORT IN BRIGHT OLIVE PARACHUTE NYLON