TSNYOL01-TrackShortInOliveParachuteNylon-06 | TRACK SHORT IN OLIVE PARACHUTE NYLON