STNTDK01-SlouchyToteInDarkKhaki-02 | SLOUCHY TOTE IN DARK KHAKI NYLON TWILL