STNTAG01-SlouchyToteInArmyGreenNylonTwill-03 | SLOUCHY TOTE IN DARK KHAKI NYLON TWILL