STNTMB01-SlouchyToteInMidnightBlueNylonTwill-03 | SLOUCHY TOTE IN DARK KHAKI NYLON TWILL