STNTMB01-SlouchyToteInMidnightBlueNylonTwill-04 | SLOUCHY TOTE IN DARK KHAKI NYLON TWILL