TSNYOL00M-TrackShortInBrightOliveParachuteNylon-06 | TRACK SHORT IN SMOKY ASH PARACHUTE NYLON