STNTMB01-SlouchyToteInMidnightBlueNylonTwill-02 | SLOUCHY TOTE IN DARK KHAKI NYLON TWILL