PSDOFG00M-PainterShirtInFogStripedDobby-01 | PAINTER SHIRT IN FOG STRIPED DOBBY