PSDOFG00M-PainterShirtInFogStripedDobby-02 | PAINTER SHIRT IN FOG STRIPED DOBBY