PSDOFG00M-PainterShirtInFogStripedDobby-03 | PAINTER SHIRT IN FOG STRIPED DOBBY