PSDOFG00M-PainterShirtInFogStripedDobby-04 | PAINTER SHIRT IN FOG STRIPED DOBBY