PSDOFG00M-PainterShirtInFogStripedDobby-05 | PAINTER SHIRT IN FOG STRIPED DOBBY