PSDOFG00M-PainterShirtInFogStripedDobby-06 | PAINTER SHIRT IN FOG STRIPED DOBBY