PSDOFG00M-PainterShirtInFogStripedDobby-07 | PAINTER SHIRT IN FOG STRIPED DOBBY