PSDOFG00M-PainterShirtInFogStripedDobby-08 | PAINTER SHIRT IN FOG STRIPED DOBBY