TSNYSA00M-TrackShortInSmokyAshParachuteNylon-02 | TRACK SHORT IN SMOKY ASH PARACHUTE NYLON