TSNYSA00M-TrackShortInSmokyAshParachuteNylon-03 | TRACK SHORT IN SMOKY ASH PARACHUTE NYLON