TSNYSA00M-TrackShortInSmokyAshParachuteNylon-04 | TRACK SHORT IN SMOKY ASH PARACHUTE NYLON