TSNYSA00M-TrackShortInSmokyAshParachuteNylon-05 | TRACK SHORT IN SMOKY ASH PARACHUTE NYLON