TSNYSA00M-TrackShortInSmokyAshParachuteNylon-06 | TRACK SHORT IN SMOKY ASH PARACHUTE NYLON