TSNYSA00M-TrackShortInSmokyAshParachuteNylon-07 | TRACK SHORT IN SMOKY ASH PARACHUTE NYLON