TSNYSA00M-TrackShortInSmokyAshParachuteNylon-08 | TRACK SHORT IN SMOKY ASH PARACHUTE NYLON