TSNYSA00M-TrackShortInSmokyAshParachuteNylon-09 | TRACK SHORT IN SMOKY ASH PARACHUTE NYLON