TSNYSA00M-TrackShortInSmokyAshParachuteNylon-010 | TRACK SHORT IN SMOKY ASH PARACHUTE NYLON