TSNYOL00M-TrackShortInBrightOliveParachuteNylon-01 | TRACK SHORT IN SMOKY ASH PARACHUTE NYLON