TSNYOL00M-TrackShortInBrightOliveParachuteNylon-02 | TRACK SHORT IN SMOKY ASH PARACHUTE NYLON