TSNYOL00M-TrackShortInBrightOliveParachuteNylon-03 | TRACK SHORT IN SMOKY ASH PARACHUTE NYLON