TSNYOL00M-TrackShortInBrightOliveParachuteNylon-04 | TRACK SHORT IN SMOKY ASH PARACHUTE NYLON