TSNYOL00M-TrackShortInBrightOliveParachuteNylon-08 | TRACK SHORT IN SMOKY ASH PARACHUTE NYLON