TSNYOL00M-TrackShortInBrightOliveParachuteNylon-09 | TRACK SHORT IN SMOKY ASH PARACHUTE NYLON